GREAT INTEREST IN ISRAELI AGRICULTURAL TECHNOLOGY (Holland)

//GREAT INTEREST IN ISRAELI AGRICULTURAL TECHNOLOGY (Holland)

De algemeen directeur van Kenes Exhibitions, Prema Zilberman.

ALFRED MULLER | MAY 14, 2018

Climate change and water shortage pose new challenges for farmers worldwide. But fortunately technologists work on new solutions.

This was demonstrated last week at the agricultural and horticultural exhibition Agritech 2018 and at the related conference in Tel Aviv, organized by Kenes Exhibitions, in collaboration with the Israeli Ministry of Agriculture and other ministries.

It was the twentieth time that this triennial event was organized in Israel. Agritech is one of the world’s most important exhibitions in the field of agricultural and horticultural technology.

The general director of Kenes Exhibitions, Prema Zilberman.

Those interested

The general manager of Kenes Exhibitions, Prema Zilberman, said that Agritech 2018 was visited by interested parties from 138 countries. Among them were politicians, businessmen and students.

By students it understands everyone who comes to learn something. For example, they could be farmers who follow a program from Mashav, the department of the Israeli Ministry of Foreign Affairs that deals with development cooperation.

Israel has been forced to engage in innovation over the last 70 years. For example, kibbutzim and mosjavim had to find methods to use the scarce water and land as efficiently as possible. Israel has an annual drought period, from roughly mid-spring to mid-autumn. Israeli companies developed techniques to irrigate crops only at the roots and thus saved water. Meanwhile, Israel cleans sewage water on a large scale, so that it can be reused.

Minister Schouten

According to Zilberman Agritech 2018 was attended by 47 ministers of agriculture. One of them was the Dutch minister Carola Schouten of Agriculture, Nature and Food Quality.

The purpose of her two-day visit was to see which innovations are going on in the field of agriculture. “The collaboration is very important. It is good to keep seeing what other countries are doing and staying up-to-date. We see that the Netherlands and Israel are on an equal level in terms of innovation. ”

In Israel, Schouten also spoke with the Israeli Minister of Agriculture and Land Development and with the Minister of Labor of the Palestinian autonomous areas.

At the conference in Tel Aviv, Schouten gave a lecture on sustainability, particularly in relation to agriculture. She points out that climate change affects all countries. For example, climate change and lack of water can lead to migration. “That’s why it’s so important that we search worldwide for solutions to tackle these issues.”

***

GROTE BELANGSTELLING VOOR ISRAËLISCHE LANDBOUWTECHNOLOGIE

Klimaatverandering en watergebrek stellen boeren wereldwijd voor nieuwe uitdagingen. Maar gelukkig werken technologen aan nieuwe oplossingen.

Dat bleek vorige week op de land- en tuinbouwtentoonstelling Agritech 2018 en op de eraan verbonden conferentie in Tel Aviv, georganiseerd door Kenes Exhibitions, in samenwerking met het Israëlische ministerie van Landbouw en andere ministeries.

Het was de twintigste keer dat dit driejaarlijkse evenement in Israël werd georganiseerd. Agritech is een van ’s werelds belangrijkste tentoonstellingen op het gebied van land- en tuinbouwtechnologie.

Belangstellenden

De algemeen directeur van Kenes Exhibitions, Prema Zilberman, vertelde dat Agritech 2018 door belangstellenden uit 138 landen werd bezocht. Onder hen waren politici, zakenlieden en studenten.

Onder studenten verstaat zij iedereen die komt om iets te leren. Dat kunnen bijvoorbeeld boeren zijn die een programma volgen van Mashav, de afdeling van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken die zich bezig houdt met ontwikkelingssamenwerking.

Israël werd de afgelopen 70 jaar gedwongen zich met innovatie bezig te houden. Zo moesten kibboetsiem en mosjaviem methodes vinden om het schaarse water en land zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Israël kent jaarlijks een droogteperiode van pakweg het midden van de lente tot medio herfst. Israëlische bedrijven ontwikkelden technieken om gewassen alleen te bevloeien bij de wortels en bespaarden zo water. Inmiddels zuivert Israël rioolwater op grote schaal, zodat het opnieuw kan worden gebruikt.

Bedrijven

De tentoonstellingshallen stonden vol met stands waar 200 Israëlische bedrijven hun technologieën presenteerden. In veel gevallen kwamen de nieuwste innovaties erop neer dat met geavanceerde meetsystemen en computers wordt berekend wat planten precies nodig hebben aan water, warmte, bemesting en andere stoffen.

Door die geavanceerde technologieën toe te passen kunnen boeren en tuinders zorgen voor kostenbesparing en een grotere oogst. Andere bedrijven houden zich bezig met de ontwikkeling van milieuvriendelijke technieken. Zo exporteert HomeBiogas een apparaat dat voedselresten en mest omzet tot gas en tot een vruchtbare vloeistof voor planten.

Op de conferentie gaven wetenschappers uit de hele wereld lezingen over onderwerpen als kleine familieboerderijen, over water en irrigatie, over bodemkwaliteit en over de vraag hoe landen verwoestijning kunnen voorkomen.

Minister Schouten

Volgens Zilberman werd Agritech 2018 bijgewoond door 47 ministers van Landbouw. Een van hen was de Nederlandse minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Het doel van haar tweedaags bezoek  was om te zien welke innovaties er gaande zijn op het gebied van landbouw. „De samenwerking is erg belangrijk. Het is goed om te blijven zien wat andere landen doen en zo up-to-date te blijven. We zien dat Nederland en Israël qua innovatie op gelijk niveau staan.”

In Israël sprak Schouten ook met de Israëlische minister van Landbouw en Landontwikkeling en met de minister van Arbeid van de Palestijnse autonome gebieden.

Op de conferentie in Tel Aviv gaf Schouten een lezing over duurzaamheid, met name in relatie met landbouw. Ze wijst erop dat klimaatverandering alle landen raakt. Klimaatverandering en gebrek aan water kunnen bijvoorbeeld leiden tot migratie. „Daarom is het zo belangrijk dat we wereldwijd zoeken naar oplossingen om dit soort zaken aan te pakken.”

https://www.rd.nl/vandaag/buitenland/de-wereld-kan-nog-wat-leren-van-isra%C3%ABlische-boeren-en-tuinders-1.1486976

https://theworldnews.net/nl-news/de-wereld-kan-nog-wat-leren-van-israelische-boeren-en-tuinders

READ ABOUT THE LATEST INNOVATIONS AND TECHNOLOGIES
By |2018-08-27T12:21:19+00:00August 26th, 2018|Press|Comments Off on GREAT INTEREST IN ISRAELI AGRICULTURAL TECHNOLOGY (Holland)

About the Author: