תולדות תערוכת אגריטך
מאת: שמעון וילנאי

התﬠרוכה הבין לאומית לחקלאות “אגריטך”, שתפתח את שﬠריה ב-8 במאי ותימשך ﬠד ה-10 בחודש היא האירוﬠ המרכזי בתחום המוכר ﬠל ידי המדינה והנהנה מתקציבי הממשלה.
משרד החקלאות משתתף בתﬠרוכות חקלאיות אחרות ובהן גם זו של “יבול שיא”,המתקיימת באורח מסורתי מדי שנה במתחם הגן הלאומי מﬠיין חרוד. אולם, “אגריטך” מזוהה
במלוא מובן המילה ﬠם שלוחות ממשלתיות נוספות ובהן מכון הייצוא.

למי שאינו יודﬠ או שזכרונו אינו ﬠושה ﬠמו חסד צריך לומר כי “אגריטך” החלה את דרכה ﬠוד לפני 48 שנה באירוﬠים של ימי שדה. הוגה רﬠיון התﬠרוכה ומי שיישם אותה הלכה למﬠשה הוא רפי רמון, בﬠבר מנהל אגף המיכון במשרד החקלאות. שﬠמל שנים ﬠל ﬠיצוב ומיצוב האירוﬠ המיוחד הזה.

רמון בן 89, חתם את פﬠילותו בשנת התﬠרוכה 1996 ומאז הוא ﬠוקב מקרוב אחרי התﬠרוכות והאירוﬠים המרכזיים של חקלאות ישראל.

רפי, הגית את רﬠיון התﬠרוכה ויישמת את האירוע מראשיתו.
“בשנת 1970 החלטתי להציﬠ לבית הספר “מקווה ישראל לקיים תﬠרוכה וימי שדה למיכון וטכנולוגיה בחקלאות, אצלם ובשיתופם. ההצﬠה נתקבלה באהדה רבה. בשנים 1973-1970
קיימנו ארבﬠה ימי שדה ותﬠרוכה לה היו שותפים האגף למיכון וטכנולוגיה במשרד החקלאות, ארגון ﬠובדי הפלחה ומקווה ישראל.

מציין: “בשנת 1976 בחודש פברואר החלטתנו לשנות את צביונה של התﬠרוכה ולהפכה לתﬠרוכה בין לאומית. הצﬠתי כי שמה יהיה “אגריטך” (הקיצור של אגריטכנולוגיה(.
הצﬠתי למכון הייצוא להצטרף לצוות ההיגוי וארגון התﬠרוכה. יאגריטך יצאה לדרך ב-13 בספטמבר של אותה שנה וזו היתה התﬠרוכה הבין לאומית הראשונה לחקלאות וטכנולוגיה בישראל. “אגריטך 76” התקיימה משך ארבﬠה ימים והחלה בטקס פתיחה ﬠטור דגלים בין לאומיים במﬠמד ראש הממשלה יצחק רבין ושר החקלאות אהרון אוזן.

התﬠרוכה ﬠוצבה לראשונה בביתני חברות, במטרה לקדם יצוא של מיכון וטכנולוגיה ותשומות בחקלאות. אירחנו 480 אורחים מ-15 מדינות וכמובן אלפי חקלאים מישראל.

לאחר ניסיון זה שהכנתו היתה קצרה מאד, הצﬠתי לכל חברות ההשקיה, יצרני מﬠרכות וטכנולוגיה להולכה ושימוש יﬠיל במים, בכל ﬠנפי החקלאות, להצטרף לתﬠרוכה. הקבוצה
הזאת הציגה ﬠד אז בתﬠרוכה נפרדת במכון התקנים. נושא ההשקיה והשימוש במים ﬠל כל מגוון הטכנולוגיה והאוטומציה יהיה לאגף מרכזי בתﬠרוכות “אגריטך”.

בשלב מסויים מתחם “מקווה ישראל’ היה צר מלהכיל את כל האורחים, שיניתם ביתיות?
“מקווה ישראלי’ לא יכול היה לספק את השירותים החיוניים לתערוכה בין לאומית ולארח מבקרים ואורחים מחו”ל, כמקובל בתﬠרוכות בין לאומיות מובילות. בהסכם מיוחד עם מרכז הירידים, קיימנו את תﬠרוכת “אגריטך 79″ במרכז הירידים בגני התﬠרוכה בתל-אביב, במﬠמד שר החקלאות אריאל (אריק) שרון. אירחנו 850 אורחים מ-52 מדינות וﬠוד עשרות
אלפי חקלאים ומבקרים מישראל. בנוסף למיכון החקלאי,על כל גווניו מייצור מקומי ומייבוא, בלט ענף ההשקיה בכל עוצמתו המקצוﬠית והיה לגורם חשוב בתﬠרוכת אגריטך, בﬠיקר כמרכז ﬠניין עולמי. תﬠרוכת אגריטך עלתה לרמה בין לאומית כתﬠרוכה ידוﬠה וחשובה. הופקו לקחים שיושמו ב”אגריטך 81″, שנפתחה במﬠמד סגן ראש הממשלה ושר החקלאות שמחה ארליך ובתﬠרוכה זו היו 3500 אורחים מ-74 מדינות.

אגריטך החלה להופיﬠ על מפת התﬠרוכות הבולטות, והעולם גילה בה עניין רב. בשנת 1983 הגיעו לישראל לתערוכת החקלאות לראשונה משלחות מקליפורניה, אריזונה, טקסס ובראשן מושלים ומזכירי מדינה: שרי חקלאות ממדינות ביבשת אירופה ומנכ”לים של משרדי חקלאות התארחו אצל שר החקלאות פסח גחפר. גם מספר האורחים גדל ל4500 אישה ואיש מ-80 מדינות.

רפי רמון מספר לנו כי בשנת 1986 אופיינה ‘אגריטך’ בשילוב בתי צמיחה וחקלאות סופר אינטנסיבית כאגף נוסף, ושולבו ביתנים מיוחדים למחקר ופיתוח חקלאי ולחינוך התיישבותי. לראשונה היו בתﬠרוכה מציגים ,ערבים מאיוייש ואורחים ממדינות שלא היו לישראל קשרים דיפלומטיים איתם. נרשמו ובאו 5500 אורחים מ- 90 מדינות.

” אגריטך זכתה להכרה בין לאומית כתﬠרוכה ייחודית מובילה בﬠולם והוגדרה חדשנית ומגוונת ביותר” מציין רפי רמון ומוסיף: “התהודה העצומה לה זכו האירועים החקלאיים
האלה הריצו לפתיחת התﬠרוכה את נשיא המדינה חיים הרצוג, ראש הממשלה שמﬠון פרס ושר הביטחון יצחק רבין”.

לקראת תערוכת “אגריטך 90” הוקמה עמותה ציבורית שכללה את נציגי האגף למיכון וטכנולוגיה במשרד החקלאות, המרכז החקלאי, איגוד התﬠשייה הקיבוצית ובשיתוף מכון
הייצוא. התﬠרוכות ,עד שנת 1989 נﬠרכו בסתיו. שנה אחר כך התערוכה התקיימה בתל אביב. “שינוי המועדים איפשר לנו להציﬠ לאורחים מחו”ל מגוון רחב יותר של פעיליות וסיור
באתרי גידולים חקלאיים בכל רחבי הארץ במלוא תקופת הפריחה. בתערוכה בשנת
1990 כללנו לראשונה תערוכת פרחים, בשיתוף מוﬠצת הפרחים.

.
בתﬠרוכה זו אירחה ישראל 6000 אורחים מ-110 מדינות וכ- 100 אלף אורחים וחקלאים ישראלים. תﬠרוכת הפרחים סימלה את הכוונה לﬠניין את כלל אזרחי ישראל ביופייה וייחודה של החקלאות. אורחים רבים שאינם חקלאים פקדו את התﬠרוכה וזו זכתה להד תקשורתי רחב.

אגריטך אביב 93 נﬠרכה בחודש מאי של אותה שנה ונפתחה בטקס מרשים ומיוחד, במﬠמד ראש הממשלה, יצחק רבין ושר החקלאות יﬠקב צור. לתﬠרוכה הגיﬠו 7500 אורחים מ-120 מדינות ובהן משלחות רבות ממדינות ערב: סעודיה, מצרים, ירדן, מרוקו, תוניסיה, לבנון ומדינות המפרץ.
“הרשים במיוחד ﬠיצוב התﬠרוכה ברמת ביצוﬠ גבוהה וזו היתה התﬠרוכה הגדולה ביותר שקיימנו עד אז.” שלוש שנים אחר-כך ראש הממשלה שמﬠון פרס ושר החקלאות יﬠקב
צור אירחו 7800 אורחים מ-125 מדינות, וכן רבבות מבקרים מישראל.

רפי רמון מציין כי מאז שנת 1976 כל תערוכות אגריטך היוו מנוף רב חשיבות ומאיץ לקידום יצוא המיכון והטכנולוגיה ותשומות בחקלאות מישראל לרחבי תבל. לרבות מן החברות, התﬠרוכה היתה בבחינת מדרגה ראשונה לעולם הייצוא. אגריטך היתה לתערוכה המפורסמת ביותר בﬠולם וחלון ראווה להישגי החקלאות הישראלית ולהאדרת שמה בﬠולם כולו”.

רפי רמון שהיה יו”ר ומנכ”ל במינוי של שרי החקלאות משנת 1976. החליט לקראת תﬠרוכת אגריטך 96 לפרוש מתפקידו. דני מאירי מונה למנכ”ל התﬠרוכה. “כיהנתי כיועץ
לתכנון וארגון תערוכת 96. דני מאירי היה שותפי לארגון התﬠרוכות עוד כנציג מכון הייצוא. בזאת תמו 20 שנות ,עשייתי ופﬠילותי בתﬠרוכות וראיתי לנכון לפרוש בשיא עוצמתה של
התﬠרוכה ולהﬠביר את הניהול בצורה מסודרת למחליפי- דברי רפי רמון.

Source: https://en.calameo.com/read/004663782a0c5a6912515

READ ABOUT THE LATEST INNOVATIONS AND TECHNOLOGIES